Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Relieve bodytherapy bv hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We verwerken deze met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden (m.n. voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch). We houden ons aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als klant heeft. De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het zo goed mogelijk verzorgen van de klant, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe. Om u te contacteren, indien nodig, om vragen te beantwoorden of afspraken te plannen. We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons zijn opgelegd, en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht). Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie. Uw dossier dient volgens de wettelijke bepalingen bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw zorg met andere zorgverleners met wie u een behandelrelatie heeft of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel de informatie die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener wordt gedeeld.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals eventuele terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, kunnen bepaalde gegevens worden gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan Relieve Bodytherapy bv. bij vragen of klachten kan u hier ook steeds terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en wij kunnen geen uitsluitsel bieden, hebt u steeds de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.